start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
the results AS AT 30 JUNE 2022
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
article image

title mainInterest margin

102.3 EUR mln
article image

title mainGross operating income

132.9 EUR mln
article image

title mainDirect deposits

14.7 EUR bn
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

title mainDOCUMENTS

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar