start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
the results AS AT 31 MARCH 2022
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
article image

title mainInterest margin

40.0 EUR mln
article image

title mainGross operating income

106.0 EUR mln
article image

title mainDirect deposits

16.2 EUR bn
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

title mainDOCUMENTS

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar